Genel Kültür

Komünist Nedir?

Komünist, komünizmi savunan veya benimseyen bir kişi veya grup olarak tanımlanabilir. Komünizm, sınıfsız bir toplum idealini savunan bir siyasi teori ve pratiktir. Bu teoriye göre, toplumun bütün kaynakları ve üretim araçları kamusal olarak sahip olunmalıdır ve herkesin ihtiyacı olan temel ihtiyaçlar ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Böylece, bireyler arasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizlikler ortadan kalkacaktır.

Komünist Nedir?

Komünizm, Marksizm-Leninizm adı verilen ve Karl Marx ve Friedrich Engels’in düşünceleri temel alınarak geliştirilen bir teoridir. Marx ve Engels’e göre, kapitalist sistemde işçilerin sömürülmesi ve işverenlerin kar hırsı nedeniyle oluşan ekonomik eşitsizlik, sınıf mücadelesine neden olur. Bu mücadele, sonunda proletaryanın (işçi sınıfının) iktidarı ele geçirmesiyle sonuçlanır ve bu da komünist toplumun kurulmasına yol açar.

Komünizm, tarih boyunca birçok ülkede uygulanmıştır. Sovyetler Birliği, Çin, Vietnam, Küba gibi ülkelerde komünizm yönetimleri kurulmuştur. Ancak, uygulamada bazı sorunlar yaşanmıştır ve bu ülkelerdeki rejimler tartışmalara neden olmuştur. Bazı eleştirmenler, komünizmin insan haklarına, özgürlüklere ve demokratik değerlere uygun olmadığını savunurken, bazıları da komünizmin tarihte görülen yanlış uygulamalarının gerçek komünizmin doğru bir şekilde uygulanmasıyla aşılabileceğini düşünürler.

Sonuç olarak, komünist bir kişi, üretim araçlarının toplumun ortak mülkiyeti, eşitlik ve adalet gibi değerleri ön planda tutan bir toplumsal yapıyı savunur ve bu yapıyı kurmak için mücadele eder. Ancak, komünizmin uygulanması konusunda tartışmalar sürmektedir ve bu tartışmaların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi muhtemeldir.

Türkiye’de Komünist Ne Demek

Türkiye’de “komünist” terimi, genellikle solcu bir siyasi ideolojiyi benimseyen kişileri veya örgütleri tanımlamak için kullanılır. Bu kişiler veya örgütler, toplumsal adalet ve eşitlik için mücadele ederler ve devletin daha egaliter bir yapıya kavuşması için çalışırlar.

Ancak, Türkiye’de “komünist” terimi, tarih boyunca bazı olumsuz çağrışımlar da taşımıştır. Özellikle, soğuk savaş döneminde Batı ülkeleri tarafından “komünizm” ve “komünist” kelimeleri, Türkiye’de birçok insan tarafından düşmanca bir tutumla karşılanmıştır. Ayrıca, Türkiye’de bazı sol gruplar, şiddet eylemleri nedeniyle terör örgütü olarak görülmüş ve bu gruplar da “komünist” olarak nitelendirilmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye’de “komünist” terimi, solcu bir siyasi ideolojiyi benimseyen kişileri veya örgütleri tanımlamak için kullanıldığı kadar, olumsuz çağrışımlar da taşıyan bir kavramdır.

Komünizm Tarihi

Komünizm tarihi, modern dünya tarihinin en önemli ideolojik akımlarından biridir. Komünizm, insanların eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele ettiği bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. Komünizm fikri, ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve tarihi boyunca birçok değişim ve gelişme geçirmiştir.

Komünizm fikrinin kökleri, İngiltere’de yaşayan Thomas More’un 1516 tarihli “Ütopya” kitabına dayanır. Bu kitapta, More, hayali bir toplumda insanların toplumun ortak mallarını paylaşarak birlikte yaşadığı bir düzen tasarlamıştır. Ancak, komünizm fikri, 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından daha da geliştirilmiştir.

Marx ve Engels, 1848 yılında yayımladıkları Komünist Manifesto adlı eserde, kapitalizm sisteminin insanların sömürülmesine neden olduğunu ve komünizmin insanların özgürleşmesi için tek çıkış yolu olduğunu savunmuşlardır. Marx ve Engels, komünizmin insanların eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele edebileceği bir toplum düzeni olduğunu düşünmüşlerdir.

Komünizm fikri, 20. yüzyılın başlarında Rusya’da Lenin ve Bolşevikler tarafından uygulamaya konulmuştur. Rusya’daki Komünist Devrimi, komünizmin dünya çapında yayılmasını hızlandırmıştır. Komünizmin yayılması, İspanya İç Savaşı, Çin Devrimi, Küba Devrimi gibi birçok tarihi olaya neden olmuştur.

Ancak, komünizm tarihi boyunca birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle, Sovyetler Birliği’nde Stalin döneminde yaşanan katliamlar, Çin Devrimi’nde yaşanan zulüm, komünizmin insan haklarına ve özgürlüklerine saygı duymadığını göstermiştir.

Komünizm, 20. yüzyılın sonlarına doğru dünya genelinde gerilemeye başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Doğu Avrupa’daki komünist rejimlerin sona ermesi, Çin ve Vietnam gibi ülkelerin piyasa ekonomisine geçmesi, komünizmin dünya çapında etkisini kaybetmesine neden olmuştur.

Bugün, komünizm dünya genelinde birçok tartışmalı konunun merkezinde yer almaktadır. Komünizm, bazılarına göre insanların özgürlük ve eşitlik için mücadele ettiği bir ideoloji iken, bazılarına göre de insan haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermeyen bir rejim olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, komünizm tarihi boyunca birçok tartışmalı konuya neden olmuş, insanların hayatında önemli bir yer tutmuştur. Komünizm, bazı ülkelerde hala etkisini sürdürmekteyken, bazı ülkelerde ise tamamen reddedilmektedir. Ancak, komünizmin tarihi, insanların dünya genelinde eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele etmelerine önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Kapitalizm ve Komünizm Arasındaki Farklar?

Kapitalizm ve komünizm arasındaki farklar oldukça belirgindir. İşte kapitalizm ve komünizm arasındaki ana farklar:

 1. Mülkiyet: Kapitalizmde üretim araçları (fabrikalar, makineler, toprak vb.) özel mülkiyete sahip bireylerin veya şirketlerin elindedir. Komünizmde ise bu üretim araçları kamusal mülkiyete aittir ve devlet veya toplum tarafından yönetilir.
 2. Üretim: Kapitalizmde üretim süreci piyasa mekanizmaları ile belirlenir ve üretim yapılması karlı olduğu sürece devam eder. Komünizmde ise üretim toplumun ihtiyaçlarına göre planlanır ve üretim karlılık değil, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzerine odaklanır.
 3. Gelir Dağılımı: Kapitalizmde gelir, iş sahipleri ve sermayedarlar tarafından kontrol edilir ve bu kişilerin kâr elde etme hedefi doğrultusunda dağıtılır. Komünizmde ise gelir eşit olarak dağıtılır ve herkesin temel ihtiyaçlarına ücretsiz erişim sağlanır.
 4. Sınıf Yapısı: Kapitalizmde sınıf farklılıkları ve sınıf mücadelesi vardır. Komünizmde ise sınıf farklılıkları ortadan kalkar ve işçi sınıfı ve burjuvazi gibi sınıflar yok olur.
 5. Siyasi Yapı: Kapitalizmde siyasi sistemler genellikle çok partili demokrasilerdir ve halkın temsilcileri tarafından yönetilirler. Komünizmde ise siyasi sistemler genellikle tek parti veya tek liderli yönetimlerdir.
 6. Kişisel Özgürlükler: Kapitalizmde bireyler özgürce çalışma, ticaret yapma, kendi işlerini kurma ve kâr etme hakkına sahiptirler. Komünizmde ise bireylerin özgürlükleri devletin kontrolünde olabilir ve kişisel özgürlüklerin sınırlanması söz konusu olabilir.

Bu farklar göz önüne alındığında, kapitalizm ve komünizm farklı ideolojilere sahiptir ve farklı toplumsal yapıları ifade ederler. Kapitalizm daha özgür ve piyasa odaklı bir yapıyı savunurken, komünizm daha planlı ve eşitlikçi bir toplumsal yapıyı savunur.

Komünist Liderler

Komünist hareketler tarihi boyunca birçok lider ortaya çıkmıştır. İşte bazı önemli komünist liderler:

 • Karl Marx: Komünist hareketin kurucularından biri olarak kabul edilen Alman düşünür ve filozofdur. “Komünist Manifesto” kitabını yazarak modern komünizmin teorik temellerini atmıştır.
 • Vladimir Lenin: Rusya’da 1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi’nin liderlerinden biri olarak tanınır. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilk lideridir ve Sovyetler Birliği’nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
 • Mao Zedong: Çin Devrimi’nin liderlerinden biridir ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Çin’in modernleşmesi ve proletarya devrimi için mücadele etmiştir.
 • Che Guevara: Arjantinli doktor ve devrimci liderdir. Küba Devrimi’ne katılmış ve Fidel Castro’nun yakın arkadaşı olmuştur. Küba’da devrim sonrası hükümette önemli görevler üstlenmiştir.
 • Ho Chi Minh: Vietnam Bağımsızlık Hareketi lideri ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Fransız sömürgeciliğine karşı savaşmış ve Vietnam’ın birleşmesini sağlamıştır.
 • Leon Trotsky: Rus Devrimi liderlerinden biridir ve Sovyetler Birliği’nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Stalin ile arası açılmış ve sürgünde yaşamıştır.
 • Kim Il Sung: Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideridir. Kuzey Kore’de Juche ideolojisini benimsemiş ve Kore Savaşı’nda ABD ve Güney Kore’ye karşı mücadele etmiştir.

Bu liderler, komünizm tarihinin en önemli figürleri arasında yer alır ve dünya tarihinde önemli bir iz bırakmışlardır.

Komünist Ülkeler

Komünist ülkeler, tarihte Sovyetler Birliği, Çin, Küba, Kuzey Kore, Vietnam, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Yugoslavya gibi ülkeleri kapsar. Bu ülkeler, genellikle devletin kontrolünde olan ekonomi ve toplum yapısına sahiptiler ve komünist ideolojiyi benimsemişlerdi.

Ancak, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Doğu Avrupa ülkelerindeki siyasi değişimler sonrasında, dünyada komünist ülkelerin sayısı azalmıştır. Günümüzde Kuzey Kore, Vietnam ve Küba gibi ülkeler, hala komünist veya sosyalist bir yapıya sahip olarak kabul edilirler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu